Dora Natura Feszesítő csomag nyereményjáték Játékszabályzat

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ: 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a DORA NATURA promóciós játéknak (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.)[K1] 

A Játék szervezője a DORA NATURA Kft. (Cégjegyzékszám: 01 09 339019, székhely:1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 3. B. ép. 2. em. 27. ajtó adószám: 24971575-2-41) a továbbiakban:„Szervező”.) 

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos. 

 1. A játék célja: Dora Natura Feszesítő és étrendkiegészítő termékek népszerűsítése

  2. A Játék meghirdetése a Dora Natura Facebook és Instagram oldalán történik: 

https://www.facebook.com/doranaturahun

https://www.instagram.com/dora_natura/ 

A promóció nincs kapcsolatban a Facebookkal és az Instagrammal és nem a Facebook és az Instagram által szervezett, illetve szponzorált. 

 1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete: 

A Szervező fent megjelölt közösségi media felületein a játék felhívásra vonatkozó Facebook/instagram poszt alatt való kommenteléssel 2023 október 9-11. között a Játékosok automatikusan részt vesznek a sorsoláson, melynek nyereményeit e játékszabályzat 5-ös pontja szabályozza. A Játékban részt vehet minden 18. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy. 

 1. A Játék időtartama:

 

 1. 2023.10.09. 10:00 – 2023.10.11. 23:59

 

 1. Sorsolás: 2023.10.12. 10.00
 1. A Játék során kisorsolt nyeremény: a Facebook és az Instagram platformokon is meghirdetett játék során összesen két nyertes kerül kisorsolásra (egy kommentelő és a kommentelő által tagtelt személy):

 

A nyeremény :

2 db Dora Natura Bőrfeszesítő csomag, melynek részleteit az alábbi link tartalmazza:

Bőrfeszesítő csomag

 1. Sorsolás, a Játékosok és a nyertes Játékos értesítése 

6.1. A játék nyertese véletlenszerű sorsolással kerül kiválasztásra.  A nyertes a közösségi media (Facebook/instagram) fiókjában küldött üzenet formájában kerül kihirdetésre.A nyeremény átvételének részletes feltételéről a Szervező a Játék lezárását követően tájékoztatja a nyertest email üzenetben. 

Amennyiben a nyertes nem reagál a nyeremény értesítőjére 48 órán belül a nyeremény visszavonható. A nyeremény nem ruházható át másra és nem váltható be készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre. 

Szervező azt a személyt tekinti nyertesnek, aki szabályosan teljesítette a játékban megnevezett feltételeket a megadott időtartam alatt, és aki kisorsolásra került a 6.1. pontban leírtak szerint. 

6.2 A Szervező a nyertes nevét saját Facebook és/vagy Instagram oldalán közölheti. 

Minden játékos tudomásul veszi, és jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy, ha kisorsolják nyertesnek, a nevét feltüntetik az üzenőfalon és a nyertesek listáján. 

6.3 Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja, ha például a nyertes az eredményhirdetést követően

nem elérhető, illetve a nyertes az értesítés ellenére a megadott időpontig nem veszi át a nyereményét. 

7.4 A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a Játékos saját adataival, a Szervező-t erre vonatkozóan nem terheli felelősség. 

7.5 A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget kizárja. 

7.6 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 

 1. Egyéb tudnivalók 

8.1 A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható. 

A „Dora Natura” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Dora Natura Kft. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a védjegyjogosult előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői-, a polgári- illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. 

8.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő- kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont) szerinti hozzátartozói. 

8.3 A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja

magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. 

8.4 A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja. 

8.5 A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. Ha bármilyen okból, a játék nem tud futni a tervek szerint, beleértve a számítógépes vírusokat, hibákat, szabotázst, jogosulatlan beavatkozást, csalást, műszaki hibákat, vagy bármilyen más önhibáján kívüli eseményt, a Szervező [K3] módosíthatja a nyereményjátékot a biztonságos, igazságos játék érdekében. 

8.6 A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. 

A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Amennyiben egy felhasználó több vagy különböző email címmel, azonosítóval, login-nal vagy más egyéb módszerrel regisztrál, beleértve kereskedelmi vagy más nyereményjáték szolgáltatókat a játékból azonnali hatállyal kizárásra kerül.

8.7 A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. 

8.8. A játékkal kapcsolatos észrevételek, kérdések ide küldhetők: https://www.facebook.com/doranaturahun/ oldalnak címzett Facebook üzenet. 

 

 1. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató 

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. Minden résztvevő tudomásul veszi, hogy nyeremény esetén ha nyertesnek választják a nevét feltüntetik az üzenőfalon és a nyertesek listáján. 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 

Tájékoztatjuk, hogy a Dora Natura Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett játékban történő részvétel során nevét és elérhetőségi adatait rögzítjük. 

Adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, a győztes kihirdetése 

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás Kezelt adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám 

Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, az adott játékkal vagy pályázattal érintett kommunikációs kampány lezárultáig 

Adattárolás módja: papír alapon és elektronikusan

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelőnek címzett megkeresésével. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet: 

E-mail / Levelezési cím 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

1363 Budapest, Pf.: 9. 

Cím 

1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11 

Telefon 

+36 (30) 683-5969 

+36 (30) 549-6838 

+36 (1) 391 1400 

Fax 

+36 (1) 391-1410 

Budapest, 2023. 10. 09.