Dora Natura EB Játékszabályzat

Nyerd el a legjobb formád 2021.06.11.-2021.07.11.

1.      A játék szervezője

  1. A játék szervezője a DORA NATURA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7. adószám: 24971575-2-42, cégjegyzékszám: 01 09 339019) – a továbbiakban: Játékszervező –. 

2.      A Játék 

2.1.       Jelen játékszabályzat a Dora Natura Kft. által üzemeltetett www.instagram.com/dora_natura / www.facebook.com/doranaturahun címen található Instagram/ Facebook oldalon meghirdetett DORA NATURA nyereményjátékokra vonatkozik – a továbbiakban: Játék –.

2.2.   A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2.3.   A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, illetve a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

3.      A Játékban résztvevő személyek

3.1.       A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, cselekvőképes, 18 évet betöltött, természetes személy.

3.2.       Korlátozottan cselekvőképes személy a játékban való részvételre csak törvényes képviselője hozzájárulásával, a nyeremény átvételére pedig csak törvényes képviselője útján jogosult.

3.3.       A Játékban nem vehetnék részt a Játékszervező tisztviselői, munkavállalói, a vele tagsági jogviszonyban állók, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói

4.      A Játék időtartama

4.1.       A Játék időtartama minden alkalommal a Játék meghirdetésének időpontjában, a Játékra történő felhívásban kerül pontosan meghatározásra.

4.2.  A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

5.      A Játék feltételei és menete

5.1.       A Játékban való részvétel feltétele

A heti sorsolásokon az adott héten leadott 20.000Ft feletti Dora Natura vásárlással lehet részt venni.  A hetek felosztása, illetve a sorsolások az alábbiak szerint történnek:

1. hét: június 11. 20 óra és június 18. 20 óra között

2. hét: június 18. 20 óra és június 25. 20 óra között

3. hét: június 25. 20 óra és július 2. 20 óra között

4. hét: július 2. 20 óra és július 11. 20 óra között

Egy vásárló több vásárlással, több héten át is indulhat a nyereményekért.

A fődíj sorsolásán minden június 11. és július 11. közötti, 20.000Ft feletti vásárló részt vesz. Aki több megrendelést ad le ez idő alatt, az nagyobb eséllyel indul, mivel minden rendelésszám regisztrálásra kerül.

5.2.       A Játék menetének részletes leírását a Játékra való felhívás tartalmazza, amely minden esetben a 2.1-es pontban megjelölt oldalra feltöltött, a Játékban résztvevő képpel együtt kerül közzétételre.

5.3.       A sorsolásban való részvételhez, a játékosoknak követniük kell a Játékra való felhívásban szereplő részletes leírást, különös tekintettel az abban meghatározott határidőkre.

5.4.       A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékból való azonnali kizárással jár.

6.      Sorsolás és nyeremény

6.1.       A nyerteseket a Játékszervező véletlenszerű sorsolással választja ki a játékban résztvevő játékosok közül.

6.2.       A Játékot követően heti 1 nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja a Játékra való felhívásban meghatározott időpont. A sorsoláson csak a hozzá kapcsolódó Játékra történő felhívásban közzétett játékleírást követő játékosok vesznek részt.

6.3.       A nyeremény a Játékra történő felhívásban kerül pontos meghatározásra, de a Játékszervező fenntartja magának a jogot a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény készpénzre nem váltható.

6.4.       A nyertesek értesítése az Instagram/ Facebook üzenetküldő rendszerén keresztül történik. A kapcsolatfelvételt követően a nyertes és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

6.5.       A nyeremény kézbesítése csomagküldő szolgálat igénybevételével történik a szállítási cím nyertessel való egyeztetését követően. A kiszállítás költségét a Játékszervező viseli.

6.6.       A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti, vagy ha a Játékszervező 6.4. pont szerinti értesítését követő 5 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményért.

6.7.       Arra az esetre, ha a nyertes a nyeremény átvételére a 6.6. pont alapján nem lenne jogosult, a Játékszervező fenntartja magának a pótsorsolás és a pótnyertes hirdetésének jogát. A pótsorsolás és a pótnyertes értesítésének szabályai megegyeznek 6.1.-6.5. pontokban foglaltakkal.

7.      Adatkezelés

7.1.       A játékosok Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.

7.2.       A játékosok által a Játék során megadott adatok adatkezelője és adatfeldolgozója a Játékszervező, aki az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a játékosok hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezéseinek megfelelő módon végzi.

7.3.       A játékosok a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az értesítéshez és a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlen személyes adataikat (név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám) a Játékszervező kezelje és feldolgozza.

7.4.       A Játékszervező a játékosok adatait kizárólag a Játék lebonyolításához kapcsolódóan kezeli és dolgozza fel, harmadik személy részére azokat át nem adja, a nyeremény kézbesítését követően pedig törli őket.

8.      A Játékszervező felelőssége

8.1.       A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a játékos érdekkörében a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

8.2.       A Játékszervező a nyereménytárgyakra szavatosságot nem vállal, azok esetleges hibáiért a felelősségét kizárja.

8.3.  A név és értesítési cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Játékszervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

8.4. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

8.5. A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

8.6. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Játékszervezővel szembeni igényérvényesítésről. 

9.      Általános rendelkezések 

9.1.       A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.

9.2.       A játékosok a Játékban történő részvétellel jelen játékszabályzatot feltétel nélkül elfogadják.

9.3.       Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa.

9.4.       Játékszervező a Játékból eredő jogviták rendezésére a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét köti, amelyet a játékosok a játékban való részvétellel elfogadnak.

9.5.       Játékszervező jelen játékszabályzatot a www.doranatura.hu címen elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé.

9.6. A Játékszervező válasz e-mailt nem küld.

9.7. Az Instagram /Facebook oldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására az Instagram /Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.